W artykule scharakteryzowano różne sposoby wyznaczania zużycia ciepła do ogrzania lokali w budynku wielorodzinnym. Wskazano na błędy opisanych sposobów, udokumentowane w licznej literaturze przedmiotu. Zaproponowano modyfikację znanej metody wyznaczania ciepła opartej na rejestracji temperatury wewnętrznej w lokalu. Wskazano na zalety zmodyfikowanej metody szczególnie w kontekście wykorzystania jej do procedury wyznaczania kosztów ogrzewania lokali w budynku wielorodzinnym.

Analityczno-pomiarowy sposób obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania w budynkach wielorodzinnychpdf.

W artykule scharakteryzowano problemy związane z wyznaczaniem zużycia energii na potrzeby ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Jako źródła problemów uznano brak uwzględnienia w procedurach obliczeniowych zjawiska zysków z wewnętrznej instalacji rozprowadzającej oraz przenikania energii pomiędzy sąsiednimi lokalami. Do wyznaczania zużycia energii na ogrzewanie lokali wykorzystano równania macierzowe z metody potencjałów węzłowych. Wykorzystując je określono obciążenia cieplne projektowe przy różnicy temperatury pomiędzy projektową temperaturą wewnętrzną lokali i obliczeniową temperaturą zewnętrzną. Uwzględniając w równaniach macierzowych rzeczywiste wartości temperatury wewnętrznej lokali oraz średnią temperaturę zewnętrzną okresu rozliczeniowego, po uwzględnieniu czasu, wyznaczono zużycie energii do ogrzewania budynku. Dodatkowo wyznaczono strumień energii wymienianej przez sąsiednie lokale o różnej temperaturze wewnętrznej. Do tego celu wykorzystano metodę klasyczną bazującą na zależnościach uwzględniających projektowe współczynniki strat przenikania przez przegrody wewnętrzne, różnicę temperatury oraz długość sezonu grzewczego. Wyniki porównano z uzyskanymi autorską metodą wykorzystującą wartości zużycia energii pochodzące z rzeczywistych pomiarów dla budynku.

Metoda wyznaczania ilości ciepła wymienianego przez sąsiednie lokale w budynku wielorodzinnympdf.

Metody podziału indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w świetle znowelizowanego Prawa Energetycznego pdf.  

Apator Powogaz wprowadził na rynek elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania zaprojektowany do warunków polskiego budownictwa, na podstawie którego można w sposób sprawiedliwy i wiarygodny oraz zgodny z zasadami logiki i fizyki rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.

Rozliczanie ciepła w budynku wielorodzinnym. Podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją rejestracji średniej temperatury pomieszczenia.pdf

Scharakteryzowano metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali, które są obecnie stosowane w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie w aspekcie ich dostosowania do rzeczywistego zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie tych wydzielonych lokali. Odniesiono się do wcześniejszych publikacji dotyczących poruszanej problematyki. Zaproponowano zupełnie nowe podejście do sposobu wyznaczania zużycia energii do ogrzewania lokali, szczególnie w kontekście faktu, iż część strumienia energii przekazanej do budynku, nie jest dostarczana do lokali poprzez grzejniki. Syntetycznie opisano istotę nowego rozwiązania oraz porównano je ze wzorcem reprezentującym teoretycznie idealny sposób określania zużycia energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym. Z tym samym wzorcem porównano dotychczasowe metody stosowane w praktyce rozliczeniowej. Nowy sposób podejścia do opisywanego zagadnienia może mieć kapitalne znaczenie dla branży rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.

Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych pdf.